closed job offers

VAC-2023-33 – Investigador en Transports

Published: 16/06/2023Nombre de places a cobrir:
1

Categoria professional: segons les categories professionals del CIMNE

Localitat i centre de treball: Oficines del CENIT, Campus Nord de la UPC, Barcelona

Remuneració bruta anual: segons les categories professionals de CIMNE

Jornada laboral: 40 hores/setmana

Duració prevista: 1 any, amb possibilitats de renovació

Funcions del lloc de treball:

 • El candidat/a treballarà en diversos projectes de transferència tecnològica, tant per organismes locals com internacionals.
 • Desenvolupar metodologies per a l’anàlisi de la mobilitat de persones i mercaderies.
 • Seguiment i anàlisi de dades de mobilitat (intel·ligència de dades)
 • Redacció d’informes dels resultats dels anàlisi
 • Redacció de propostes de recerca en l’àmbit de la ciència del transport.

Requisits:

 • Formació: enginyer de Camins, Canals i Ports, civil o industrial o post-grau amb formació de transports
 • Experiència prèvia en mobilitat i/o transports.
 • Domini del català, castellà i anglès escrits.

Mèrits o aspectes a valorar: 

 • Formació de postgrau en transports i/o logística.
 • Experiència prèvia en l’anàlisi del transports i la mobilitat.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 15%
 • Formació i perfeccionament: 10%
 • Experiència professional: 15%
 • Coneixement de la llengua catalana: 10%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 40%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 31 d'Octubre de 2023 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.