closed job offers

VAC-2023-63 – Investigador en modelització del transport

Published: 10/10/2023


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: RENG3

Localitat i centre de treball: Oficines del CENIT, Campus Nord de la UPC, Barcelona

Remuneració bruta anual: 33.329,98 €

Jornada laboral: 40 hores/setmana

Funcions del lloc de treball:

 • El candidat/a treballarà en diversos projectes de transferència tecnològica, tant per organismes locals com internacionals.
 • Desenvolupar metodologies per a l’anàlisi de la mobilitat de persones i mercaderies.
 • Seguiment i anàlisi de dades de mobilitat (intel·ligència de dades)
 • Modelització de la demanda en models de 4 etapes y activity based
 • Redacció d’informes dels resultats dels anàlisi
 • Redacció de propostes de recerca en l’àmbit de la ciència del transport.

Requisits:

 • Formació: enginyer de Camins, Canals i Ports
 • Experiència prèvia en la modelització de la mobilitat.
 • Domini del català, castellà i anglès escrits.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Articles científics en l’àmbit del transport i la mobilitat
 • Experiència prèvia en recerca l’anàlisi del transport i la mobilitat.
 • Estar en possessió del doctorat o matriculat en un programa de doctorat de l’àmbit del transport i/o la mobilitat.
 • Experiència en projectes internacionals.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 15%
 • Formació i perfeccionament: 10%
 • Experiència professional: 15%
 • Coneixement de la llengua catalana: 10%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 40%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.
El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 17 d’octubre de 2023 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.