closed job offers

VAC-2023-75 – Advanced Finite Elements for Composite Materials

Published: 14/11/2023


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: Post doctoral – PDOC 3

Localitat i centre de treball: Facultat de Nàutica de Barcelona

Remuneració bruta anual: 22.219,98 €

Jornada laboral: 32h setmanals

Tipus contracte: Eventual

Duració prevista: 6 mesos

Funcions del lloc de treball:

Desenvolupar y implementar en codi d’elements finits un nou element finit tipus Shell obtingut a partir de l’anàlisi micro-mecànic d’un sòlid equivalent. L’element s’aplicarà a l’anàlisi d’estructures de materials compostos laminars amb seqüencies d’apilat simètriques i asimètriques. També haurà de ser capaç de capturar possibles irregularitats d’aquest compost (canvis de gruix, connexions, rigiditzadors, etc.).

Ajudar a redactar projectes de recerca competitius que segueixin les línies de recerca definides pel grup CAMMS de CIMNE.

Col·laborar en la co-direcció d’estudiants de màster.

Requisits:

 • Els candidats i les candidates han d’estar en possessió d’un màster en enginyeria
 • Els candidats i les candidates han de demostrar experiència prèvia la programació de models numèrics per a la simulació i caracterització d’estructures de materials compostos.
 • Els candidats i les candidates han de demostrar experiència en programació en llenguatges Fortran i Python.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Es valorarà que el candidat o candidata estigui cursant estudis de doctorat.
 • Es valorarà l’experiència que pugui demostrar el candidat o candidata en la redacció de propostes de projectes competitius.
 • Es valorarà l’experiència que pugui demostrar la candidata o candidat en la direcció de treballs finals de grau o màster.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 10%
 • Formació i perfeccionament: 20%
 • Experiència professional (recerca): 30%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 30%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 28 de novembre de 2023 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.