Saturday, August 20, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2019-28 – Tècnic/a de Congressos

Published: 30/08/2019Nombre de places a cobrir:
 1

Categoría: Tècnic (TEC 3)

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 24.969,45€

Jornada laboral: 40 hores setmanals - Dilluns a Divendres de 09:00h a 14:00h i de 14:30 a 17:30h

Tipus de contracte: Obra i servei

Duració prevista: Contracte inicial d’un any. Incorporació immediata

Funcions del lloc de treball:

 1. Responsable operatiu de congressos en totes les fases de l’esdeveniment: secretaria tècnica i científica, coordinació proveïdors, comunicacions ponents i control de pressupostos.
 2. Planificació, coordinació, execució i supervisió d’esdeveniments: logística, espais, proveïdors, càtering, etc, tot garantint el nivell d’exigència i satisfacció dels clients.

Requisits:

 1. Formació: Diplomatura o Grau de Turisme, màrketing, comunicació, protocol, organització d’esdeveniments o similars.
 2. Experiència mínima demostrable de 5 anys.
 3. Idiomes: català, castellà, i anglès nivell molt alt indispensables.
*Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Formació: Turisme, protocol, RRPP, organització de congressos, i similars.
 • Títols acadèmics reglats/no reglats.
 • Coneixements d’ofimàtica i altres idiomes.
 • Persona responsable amb iniciativa, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip i en terminis ajustats.
 • Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.
 • Disponibilitat per realitzar viatges en període de congrés.
 • Persona dinàmica, proactiva, autònoma, amb altes habilitats d’interlocució i amb un alt nivell d’organització.
 • Coneixements contrastats en eines de càlcul (principalment Excel).
 • Coneixements de xarxes socials.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (10%)
 2. Formació i perfeccionament (15%)
 3. Experiència professional (30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (10%)
 6. Proves selectives i entrevista (25%)

Els candidats hauran d'omplir el formulari “Application Form”, indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 17/09/2019 a les 12h.

Als candidats pre-seleccionats se’ls hi podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “requisits” i “mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)