Friday, August 12, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2019-37 – Secretari/a Dept. universitat i auxiliar administratiu

Published: 17/10/2019Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional (o especialitat): Auxiliar-AUX 2

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 19.767,48 €

Jornada laboral: Completa

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 1 any

Funcions del lloc de treball:

 1. Atenció telefònica, fotocòpia, escàner i gestió del material d’oficina.
 2. Missatgeria i recollida i repartiment de correu postal.
 3. Gestió d’agendes, control reserves de les sales de reunions i adequació i preparació de les sales de reunions.
 4. Donar suport administratiu a diferents departaments de CIMNE.
 5. Esdevenir l’enllaç entre la UPC i CIMNE pel que fa referència a projectes en comú.

Requisits:

 1. Formació Professional de Grau Superior en Administració i Gestió o Estudis universitaris de primer cicle.
 2. Bon coneixement d’Excel i ofimàtica a nivell d’usuari avançat.
 3. Idiomes: català, castellà i anglès indispensables.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència professional prèvia en secretariat.
 • Capacitat de treball en equip i iniciativa.
 • Empenta i ganes de treballar.
 • Aptituds organitzatives.
 • Capacitat multi-tasca.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (20%)
 2. Formació i perfeccionament (15%)
 3. Experiència professional (25%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (10%)
 6. Proves selectives i entrevista (20%)

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web, indicant la referencia de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 15 de novembre de 2019 a les 12h.

Als candidats pre-seleccionats se’ls hi podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “requisits” i “mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)