Friday, August 12, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2020-11 – Auxiliar Departament de Projectes

Published: 19/02/2020Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: AUX3

Localitat i centre de treball: Barcelona, Campus Nord UPC

Remuneració bruta anual: 8.323,15 €

Jornada laboral: 20 hores/setmana en horari de matí

Tipus de contracte: pràctiques

Duració prevista: 17 mesos

Funcions del lloc de treball:

 • Donar suport al departament de projectes en la presentació de diferents propostes de projectes i beques catalans, nacionals i europeus.
 • Suport a l'elaboració de pressupostos i seguiment dels projectes concedits.
 • Suport a la justificació econòmica de les ajudes concedides, preparació i revisió de documentació.
 • Ajuda a l'organització de les reunions de projectes.
 • Alimentació i actualització de bases de dades.
 • Arxiu i control de documentació.

Requisits:

 • Complir les condicions per a poder acceptar un contracte en pràctiques (no poden haver transcorregut més de cinc anys des de l'obtenció del títol).
 • Cicle formatiu de grau mitjà en Administració i Gestió.
 • Coneixements bàsics de comptabilitat.
 • Coneixements de polítiques científiques i programes europeus.
 • Coneixements d’ofimàtica.
 • Domini de bases de dades de gestió de projectes.
 • Nivell alt d’espanyol i català.
 • Nivell B2 d’anglès com a mínim.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència en gestió de projectes de recerca europeus H2020, així com altres convocatòries, especialment projectes amb finançament FEDER (Interreg, RIS3CAT).
 • Experiència en justificació de subvencions.
 • Valorable formació Grau Superior en Administració i Finances.
 • Experiència en altres entorns acadèmics europeus.
 • Coneixement d'altres llengües.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 10%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 30%
 • Coneixement de la llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’anglès: 15 %
 • Proves selectives i entrevista: 25%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 23 de febrer de 2020 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.