Friday, August 12, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2020-48 - Tècnic/a de subvencions de R+D+i - Project Management Department

Published: 01/07/2020Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Tècnic (TECMIG 1)

Localitat i centre de treball: Campus Nord de la UPC (Barcelona)

Remuneració bruta anual: 31.915,64 euros

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracte: Interinitat per vacant

Duració previstafins a cobrir el lloc de treball de forma definitiva

Funcions del lloc de treball:

 1. Recerca activa de les convocatòries d’ajuts de recerca d'àmbit nacional, estatal, europeu, etc., que siguin d'interès per al finançament de projectes de recerca i d'altres possibles ajudes així com licitacions.
 2. Difusió de les convocatòries d’ajuts.
 3. Suport en la preparació de propostes de nous projectes i licitacions, a nivell administratiu i financer, així com presentació de les corresponents sol·licituds, segons les pautes de les bases de les convocatòries.
 4. Seguiment dels processos administratius fins a la resolució final de la convocatòria o del contracte.
 5. Gestió dels projectes, que inclou la preparació de les justificacions finals, memòries econòmiques, així com preparació d’auditores.
 6. Coordinació administrativa d'aquells projectes conjunts que ho exigeixin.
 7. Promoció, difusió i gestió d’ajuts amb fons públics per a la carrera investigadora.
Requisits:
 1. Formació: Diplomatura o Grau, preferiblement en direcció i administració d’empreses o similar.
 2. Experiència mínima de 3 anys en gestió de projectes H2020 i INTERREG.
 3. Coneixement de la normativa i procediments de gestió dels projectes de recerca en l’àmbit nacional, europeu i regional.
 4. Idiomes: català, castellà i anglès indispensables (es valorarà certificació oficial).

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Es valorarà molt positivament l’experiència en Fons FEDER.
 • Es valorarà molt positivament l’experiència en tramitació i gestió d’ajuts amb fons públics per al finançament de la carrera investigadora (FI, FPI, FPU, JdC, RyC, PTA, Marie Curie, etc.).
 • Experiència en centres públics d’investigació, o universitats.
 • Bon coneixement d’Excel i ofimàtica a nivell d’usuari avançat.
 • Persona responsable, proactiva, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip i en terminis ajustats.
 • Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 10%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 30%
 • Coneixement de la llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’anglès: 15%
 • Proves selectives i entrevista: 25%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 6 de juliol de 2020 a les 12h.  

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.