Saturday, August 20, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2020-69 – Tècnic/a de Congressos

Published: 06/11/2020Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Tècnic (TEC 3)

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 25.532,51€

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracte: Interinitat per vacant

Duració prevista: Fins a cobrir el lloc de treball de forma definitiva

Funcions del lloc de treball:

 1. Responsable operatiu de congressos en totes les fases de l’esdeveniment: secretaria tècnica i científica, coordinació proveïdors, comunicacions ponents i control de pressupostos.
 2. Planificació, coordinació, execució i supervisió d’esdeveniments: logística, espais, proveïdors, càtering, etc, tot garantint el nivell d’exigència i satisfacció dels clients

Requisits:

 1. Formació: Diplomatura o Grau de Turisme, màrqueting, comunicació, protocol, organització d’esdeveniments o similars.
 2. Experiència mínima demostrable de 7 anys.
 3. Idiomes: català, castellà, i anglès nivell molt alt indispensables.

Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Formació: Turisme, protocol, RRPP, organització de congressos, i similars.
 2. Títols acadèmics reglats/no reglats.
 3. Coneixements d’ofimàtica i altres idiomes.
 4. Persona responsable amb Iniciativa, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip i en terminis ajustats.
 5. Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.
 6. Disponibilitat per realitzar viatges en període de congrés.
 7. Persona dinàmica, proactiva, autònoma, amb altes habilitats d’interlocució i amb un alt nivell d’organització.
 8. Coneixements contrastats en eines de càlcul (principalment Excel).
 9. Coneixements de xarxes socials.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 35%
 • Coneixement de la llengua catalana:10%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 10%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 13 de novembre de 2020 a les 12h.  

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.