Friday, August 12, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2021-11 – Auxiliar de Congressos

Published: 05/02/2021Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Auxiliar (AUX 2)

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 20.213,24 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracte: Interinitat per vacant

Duració previstaFins a cobrir el lloc de treball de forma definitiva.

Funcions del lloc de treball:

 1. Responsable operatiu de congressos en totes les fases de l’esdeveniment: secretaria tècnica i científica, coordinació proveïdors, comunicacions ponents i control de pressupostos.
 2. Planificació, coordinació, execució i supervisió d’esdeveniments: logística, espais, proveïdors, càtering, etc., tot garantint el nivell d’exigència i satisfacció dels clients.

Requisits:

 1. Formació: Diplomatura o Grau de Turisme.
 2. Experiència mínima demostrable de 7 anys.
 3. Idiomes: català, castellà, i anglès nivell molt alt indispensables.

Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Títols acadèmics reglats/no reglats que complementin la formació.
 2. Coneixements d’ofimàtica i altres idiomes.
 3. Persona responsable amb iniciativa, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip i en terminis ajustats.
 4. Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.
 5. Disponibilitat per realitzar viatges en període de congrés.
 6. Persona dinàmica, proactiva, autònoma, amb altes habilitats d’interlocució i amb un alt nivell d’organització.
 7. Coneixements contrastats en eines de càlcul (principalment Excel).
 8. Experiència professional a un país estranger.
 9. Coneixements de xarxes socials.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 35%
 • Coneixement de la llengua catalana: 10%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 10%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 19 de febrer de 2021 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.