Saturday, August 20, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2021-52 – Director/a del Departament de Congressos

Published: 28/06/2021


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: Cap de departament (CAP N2-2)

Localitat i centre de treball: CIMNE Barcelona

Remuneració bruta anual: 42.554,19 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracte: Contracte d’interinitat per vacant, fins a poder estabilitzar la posició.

Duració prevista: Indefinida

Funcions del lloc de treball:

El CIMNE, centre de recerca públic i membre de CERCA, està buscant un responsable per al seu Departament de Congressos. La persona seleccionada, a part de disposar de les titulacions i aptituds que es detallen més endavant, haurà de tenir coneixements i experiència en l’àmbit de la gestió pública.

El Director/a del departament de Congressos de CIMNE és el/la responsable de liderar un equip de 6 persones i reporta directament al Managing Director de l’entitat i al General Manager. Entre les seves tasques destaquem:

 • Negociació dels contractes d’organització dels congressos amb els diferents promotors, incloent l’elaboració del pressupost de partida i suport en la presentació de candidatures, sempre que sigui necessari.
 • Planificació de les activitats anuals i assignació de tasques als diferents membres de l’equip. Valoració de la càrrega de treball i proposta d’assignació de recursos.
 • Coordinació de l’equip de Project Managers de congressos per garantir la correcta execució de tots els esdeveniments que es celebren. Els Project Managers dels congressos, a la seva vegada, seran els responsables operatius de totes les fases de l’esdeveniment: secretaria tècnica i científica, coordinació proveïdors, comunicacions ponents i control de pressupostos.
 • Suport puntual als Project managers en tasques operatives, quan sigui necessari.
 • Responsable del tancament de la liquidació dels pressupostos de tots els congressos gestionats. Això requerirà d’una molt bona tasca de coordinació amb cadascun dels Project Managers del congrés al llarg de tot l’exercici. El tancament econòmic de cada congrés haurà de ser consolidat també amb la direcció financera del centre.
 • Responsable de garantir el compliment de tots els requisits legals i procedimentals de l’entitat, en especial els contractes inicials, addendes i procediments relatius a la contractació pública.
 • Responsable de la representació del departament de congressos en tots els àmbits, incloent la presència a fires i activitats del sector, quan sigui necessari.

Entre les característiques principals del Director/a del departament de congressos busquem:

 • Persona molt organitzada, capaç de tutelar l’organització de diversos esdeveniments en paral·lel.
 • Persona dinàmica, resolutiva, amb capacitat analítica, treballant orientada a objectius i en l’excel·lència dels resultats del seu departament, buscant sempre la satisfacció de l’experiència final dels nostres clients.
 • Persona implicada i proactiva, que pugui tenir flexibilitat horària en pics de feina puntuals i amb flexibilitat per viatjar habitualment.
 • Capacitat d’avançar-se en les situacions crítiques i oferir alternatives i solucions ràpidament.
 • Capacitat de negociació.
 • Persona orientada a treballar i fomentar el treball en equip.

Requisits:

*** Important: Es descartaran els CV que no compleixin els requisits mínims***

 • Diplomatura en Turisme o similar.
 • Experiència en direcció d’equips de com a mínim 6 pax.
 • Experiència en gestió de congressos (volum mínim d’un milió d’euros anual).
 • Experiència en Administració pública.
 • Competència professional en català, castellà i anglès.
 • Nivell demostrable d’anglès – Advanced Level.
 • Grans aptituds d’ofimàtica, en concret el domini d’Excel.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Màster, postgrau o curs en direcció, lideratge, etc.
 • Experiència en gestió anual de projectes per sobre de 2M€.
 • Experiència prèvia en departament comercial i/o màrqueting.
 • Experiència en imatge i gestió de xarxes socials corporatives.
 • Coneixement sobre Associacions científiques.
 • Altres idiomes seran valorables.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 35%
 • Coneixement de la llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 15%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 12 de juliol de 2021 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.