Friday, August 12, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2021-64 — Cap del departament de Recursos Humans

Published: 13/09/2021


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: CAP DEPARTAMENT N2

Localitat i centre de treball: Barcelona Campus Nord

Remuneració bruta anual: 42.554,19 euros

Jornada laboral: Completa

Tipus de contracte: Vacant per interinitat

Duració prevista: sense data de finalització

Funcions del lloc de treball:

 • Elaboració d’un pla d’acollida
 • Disseny d’un pla de formació
 • Implementació del segell HRS4R
 • Desenvolupament del pla d’igualtat, d’acord amb les novetats legislatives
 • Desenvolupar/coordinar les tasques pròpies d’un departament de Recursos Humans incloent, entre d’altres:
  • Acollida de les noves incorporacions i assistència inicial (sobretot estrangers)
  • Processos de selecció
  • Gestió de nòmines
  • Elaboració de contractes de treball i pròrrogues
  • Preparació de liquidacions
  • Acomiadaments i jubilacions
  • Supervisió del sistema de control de presència
  • Control de quota de discapacitats
  • Tràmits estrangeria
  • Preparació d’informes periòdics i a demanda
  • Pòlissa de salut
  • Prevenció de riscos laborals
  • Atenció als treballadors
  • Tramitació de les autoritzacions de compatibilitat
  • Convenis de cooperació universitària
  • Convenis FP Dual
  • Tramitacions relacionades amb gestió acadèmica dels doctorands

Requisits:

 • Formació: grau en ciències del treball, relacions laborals i recursos humans o bé diplomatura en relacions laborals o bé llicenciatura en ciències del treball
 • Català, castellà i anglès imprescindibles
 • Experiència en departaments de recursos humans en entitats del sector públic

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Es valorarà la formació complementària de màsters i/o cursos de post grau en els àmbits com la direcció de persones i gestió de recursos humans, assessoria Jurídic-Laboral, psicologia del treball, organitzacions i recursos humans, dret laboral, entre d’altres.
 • Es valoraran les següents aptituds personals:
  • Habilitats de negociació i resolució de problemes
  • Capacitat de comunicació
  • Capacitat per gestionar equips
  • Respecte escrupolós als principis de confidencialitat
  • Tracte proper amb els treballadors
 • Es tindrà molt en compte l’experiència en centres de recerca o ambients universitaris

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 40%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 35%
 • Coneixement de la llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’anglès: 5%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 30 de Setembre de 2021 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.