Friday, August 12, 2022     [ login ]

processing

VAC-2021-79 – Tècnic/a de suport a la recerca

Published: 12/11/2021

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: Research Engineer (RENG 3)

Localitat i centre de treball: Institut Flumen, Barcelona

Remuneració bruta anual: 17.711,58 €

Jornada laboral: 22 hores setmanals

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 9 mesos

Funcions del lloc de treball:

Al marc del Projecte Plataforma de Predicció Territorial (piPLATES) finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública es necessari incorporar els serveis d’un/una investigador/a per al desenvolupament de les següents tasques:

 • Tasques de modelització numèrica per a l’avaluació del risc d’inundació.
 • Realització d’estudis de modelització hidrològica distribuïda.
 • Realització d’estudis de modelització hidrològica i hidràulica integrada.
 • Implementació de noves metodologies per l’avaluació del risc a partir de la perillositat.
 • Integració de resultats de simulació numèrica en plataformes SIG.
 • Creació d’eines SIG d’avaluació automàtica dels danys materials i a persones en cas d’inundació.

Requisits:

 • Enginyeria Forestal. Màster en Hidroinformàtica.
 • Doctorat en Enginyeria Civil.
 • Experiència en canvi climàtic i recursos hídrics.
 • Experiència en l’ús del model Iber per hidrologia i transport de sediments.
 • Experiència en l’ús d’eines SIG avançades.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Nombre d’estudis de transformació pluja escolament.
 • Nombre d’estudis d’inundabilitat amb el model Iber.
 • Desenvolupament de sistemes d’alerta primerenca per inundació.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 15%
 • Formació i perfeccionament: 10%
 • Experiència professional: 20%
 • Coneixement de la llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 40%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 26 de novembre de 2021 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.