closed job offers

VAC-2023-41 – Responsable de comunicació

Published: 30/06/2023Nombre de places a cobrir:
1

Categoria professional: Tècnic Mig 2

Localitat i centre de treball: Barcelona, UPC Campus Nord

Remuneració bruta anual: 22.497,73€

Jornada laboral: 30 hores setmanals

Tipus de contracte: Interinatge

Funcions del lloc de treball:

El CIMNE vol incorporar un/a responsable de comunicació. En dependència de gerència i direcció general, s’encarregarà de gestionar la comunicació externa i interna. 

Algunes de les tasques que haurà de realitzar es detallen a continuació:

 • Creació i posada en marxa d’un pla de comunicació amb l’objectiu de donar visibilitat a les activitats de recerca que es fan al centre.
 • Crear i mantenir una xarxa de contribuïdors estables dins de la comunitat científica per maximitzar l’impacte.
 • Participar activament a la creació d’una comissió transversal de comunicació.
 • Promoure i coordinar accions de divulgació científica dirigides a diferents públics (expert i no expert).
 • Planificar i gestionar la participació del centre en esdeveniments de divulgació científica.
 • Planificació i execució d’accions de comunicació interna.
 • Planificació de continguts.
 • Producció de guions de vídeos, notícies, posts per a xarxes socials, notes de premsa, articles i entrevistes.
 • Traducció de textos.
 • Gestió del clipping de premsa.
 • Seguiment dels indicadors de comunicació.

Requisits:

 • Formació: Llicenciat/da o grau en Comunicació amb màster en comunicació científica o bé enginyer/a o, preferiblement, llicenciat en ciències (matemàtiques, física, estadística) amb màster o formació complementària en comunicació.
 • Nivell mínim d’anglès: C1.
 • Coneixement avançat de la llengua catalana (mínim C1).
 • Experiència en realització de plans de comunicació, dinamització de comunitats, implementació de plans de comunicació externa i interna.
 • Experiència en gestió de mitjans de comunicació.
 • Experiència amb gestors de contingut.
 • Coneixement bàsic de programes d’edició d’imatge.
 • Coneixement de programes d’ofimàtica.
 • Bona ortografia i atenció al detall.
 • Capacitat de treball en equip i coordinar noves accions interdepartamentals.
 • Proactivitat, autonomia, resiliència, orientació a objectius, pensament estratègic i diplomàcia.
 • Interès genuí per la ciència i la tecnologia.

Mèrits o aspectes a valorar: 

 • Experiència en departaments de comunicació de centres d’investigació.
 • Coneixements de màrqueting digital.
 • Coneixements avançats de Linkedin i implementació de xarxa Alumni.
 • Coneixement del sistema de recerca.
 • Agenda de contactes de mitjans.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 10%
 • Formació i perfeccionament: 10%
 • Experiència professional: 20%
 • Coneixement de la llengua catalana: 15%
 • Coneixement d’anglès: 15%
 • Proves selectives i entrevista: 30%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és fins al 17 d'octubre a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Severo Ochoa Centre of Excellence (2019-2023) - This position is financed under the grant CEX2018-000797-S funded by MCIN/AEI/10.13039/501100011033