Wednesday, August 10, 2022     [ login ]

processing

VAC-2022-19 – Tècnic/a de compres

Published: 04/04/2022

Nombre de places a cobrir: 1

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 24.214,8€

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracteContracte per a l’obtenció de la pràctica adequada al nivell d’estudis

Duració prevista: 10 mesos (la data d’inici del contracte ha de ser com a màxim el 28/04/2022 i haurà de finalitzar com a màxim el 27/02/2023)

Aquesta contractació està supeditada a l’atorgament de l’ajut del Programa de “Primera Experiència en Administracions Públiques” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta actuació estaria subvencionada pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Requerim la incorporació d’una persona per integrar-se a l’equip del personal d’administració i serveis del centre, per desenvolupar un projecte interdepartamental en el qual intervenen els departaments de: comptabilitat i finances, gerència, recursos humans i desenvolupament informàtic. Es tracta de definir un sistema integral de compres. El sistema, que estarà implementat a la intranet del centre, comprendrà totes les fases del procés: sol·licitud de l’usuari, encàrrec al proveïdor, recepció del producte, recepció de la factura, pagament de la mateixa i lliurament del bé adquirit.

Funcions del lloc de treball:

 • Definició del procés, la conceptualització de les diferents etapes, la confecció dels formularis per als diversos moments del procés i la integració de tota aquesta informació al sistema informàtic.
 • Emplenar el contingut de la plataforma amb els productes susceptibles de compra.
 • Integrar tot el procés de sol·licitud i liquidacions de totes les despeses de viatges (desplaçament, estada i manutenció), a la mateixa plataforma de compres. En aquest sentit, caldrà repensar i redefinir les fases del procés de liquidació, la conceptualització de les diferents etapes, la reconfecció dels formularis existents per adaptar-los a normativa, i la integració de tota aquesta informació a la plataforma.

Així doncs, amb la consecució d’aquest projecte, el centre comptarà amb un sistema digital, modern i integrat de totes les compres (incloent els viatges), el qual atendrà a tots els requeriments normatius i de legalitat.

Requisits:

 • Formació: CFGS en Administració i gestió o Comerç i màrqueting.
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat
 • Idiomes: català i castellà.

Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títols acadèmics reglats/no reglats que complementin la formació.
 • Experiència prèvia en programació i en gestió de bases de dades.
 • Persona responsable, amb iniciativa, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip.
 • Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 10%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 45%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits. El CV que s’adjunti ha de ser cec (no pot contenir ni el nom ni el cognom de la persona candidata).

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 19 de juny de 2022 a les 12h.

A les candidatures preseleccionades se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Finançat per:

Next Generation