Wednesday, August 10, 2022     [ login ]

processing

VAC-2022-22 – Tècnic/a informàtic/a

Published: 04/04/2022

Nombre de places a cobrir: 1

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 24.214,8€

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracteContracte per a l’obtenció de la pràctica adequada al nivell d’estudis

Duració prevista: 10 mesos (la data d’inici del contracte ha de ser com a màxim el 28/04/2022 i haurà de finalitzar com a màxim el 27/02/2023)

Aquesta contractació està supeditada a l’atorgament de l’ajut del Programa de “Primera Experiència en Administracions Públiques” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta actuació estaria subvencionada pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Requerim la incorporació d’una persona per integrar-se a l’equip del personal d’administració i serveis del centre, per desenvolupar aquest projecte interdepartamental en el qual intervenen els departaments de: comptabilitat i finances, recursos humans, congressos, projectes, qualitat i desenvolupament informàtic.

Es pretén redefinir l’arquitectura del sistema d’arxiu electrònic. La persona que s’incorpori tindrà com a principal tasca la definició d’una nova estructura d’arxiu digital. A més, en relació a aquesta qüestió, també caldrà definir una nova i clara política de permisos, de forma que cada usuari només accedeixi a aquella informació necessària per les seves tasques, en consideració amb la política de protecció de dades.

Funcions del lloc de treball:

 • Estudiar l’arquitectura actual del sistema d’arxiu electrònic
 • Definir una estructura i les interrelacions entre els diferents departaments i la política de permisos
 • Planificar la implementació
 • Treballar en equip amb les persones claus dels diferents departaments implicats.

Requisits:

 • Formació: CFGS o grau en sistemes informàtics
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • Experiència en entorn Linux
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat
 • Idiomes: català, castellà i es valorarà coneixement d’anglès a nivell mig-alt

Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títols acadèmics reglats/no reglats que complementin la formació.
 • Experiència en VMware, NextCloud i cabina de Discos.
 • Persona responsable, amb iniciativa, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip i en terminis ajustats.
 • Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 10%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 45%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits. El CV que s’adjunti ha de ser cec (no pot contenir ni el nom ni el cognom de la persona candidata).

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 19 de juny de 2022 a les 12h.

A les candidatures preseleccionades se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Finançat per:

Next Generation