Wednesday, August 10, 2022     [ login ]

processing

VAC-2022-20 – Tècnic/a informàtic/a per al desenvolupament d’una plataforma de convocatòries

Published: 04/04/2022

Nombre de places a cobrir: 1

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 24.214,8€

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracteContracte per a l’obtenció de la pràctica adequada al nivell d’estudis

Duració prevista: 10 mesos (la data d’inici del contracte ha de ser com a màxim el 28/04/2022 i haurà de finalitzar com a màxim el 27/02/2023)

Aquesta contractació està supeditada a l’atorgament de l’ajut del Programa de “Primera Experiència en Administracions Públiques” en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta actuació estaria subvencionada pel SOC i es financen amb càrrec als fons procedents Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

Requerim la incorporació d’una persona per integrar-se a l’equip del personal d’administració i serveis del centre, per desenvolupar aquest projecte interdepartamental. Es tracta d’un projecte de millora de la comunicació interna per facilitar l’accés a la informació de les convocatòries públiques de recerca e innovació entre el Personal de Recerca (PDI) del centre i altres departaments/unitats. Es pretén la creació d’un repositori de convocatòries públiques competitives, per facilitar la informació més rellevant de les mateixes. Es pretén així mateix, l’automatització de la informació de les convocatòries públiques registrades a l’ERP de CIMNE, per tal que aquesta informació es publiqui en el nostre sistema intern OKO.

La persona que s’incorpori treballarà sota la responsabilitat del Coordinador tècnic de la ERP de CIMNE  i  la Cap del Dept. de Projectes.

Funcions del lloc de treball:

 • Conèixer la metodologia de treball en quant a convocatòries públiques de recerca e innovació.
 • Proposar un protocol d’introducció i consulta de les dades necessàries.
 • Anàlisi, desenvolupament i disseny del nou mòdul, així com la programació del mateix.
 • Disseny dels mòduls d’intercanvi de dades amb altres sistemes com, per exemple, OKO.
 • Treballar en equip amb les persones claus dels diferents departaments implicats.

Requisits:

 • Formació: CFGS en sistemes informàtics o Grau en Enginyeria Informàtica
 • Coneixements de programació en: VB.NET, ASP.NET, PHP, SQL.
 • Tenir entre 16 i 29 anys.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat
 • Complir els requisits per a formalitzar un contracte en pràctiques
 • Idiomes: català, castellà i es valorarà coneixement d’anglès a nivell mig-alt

Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títols acadèmics reglats/no reglats que complementin la formació.
 • Experiència prèvia en programació i en gestió de bases de dades.
 • Persona responsable, amb iniciativa, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip.
 • Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 10%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 45%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits. El CV que s’adjunti ha de ser cec (no pot contenir ni el nom ni el cognom de la persona candidata).

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 19 de juny de 2022 a les 12h.

A les candidatures preseleccionades se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Finançat per:

Next Generation