Thursday, December 3, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2020-51 – Enginyer/a especialitat enginyeria del terreny

Published: 02/07/2020Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Research Engineer – RENG 6

Localitat i centre de treball: Barcelona.

Remuneració bruta anual: 9.574,69 €

Jornada laboral: 22,5 hores setmanals

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 5 mesos

Funcions del lloc de treball:

La persona que s’incorpori treballarà en el marc del projecte ANHYRISK Predicción de riesgo y diseño seguro en rocas anhydríticas, del programa Proyectos de I+D+i Retos investigación 2018 (Plan estatal 2017-2020, MCIU). Durà a terme el seu treball al laboratori de roques de la UPC desenvolupant tasques experimentals relacionades amb l’estudi de les roques anhidrítiques expansives. Concretament:

 1. Preparació de mostres
 2. Realització d’assajos de laboratori
 3. Estudi de les mostres mitjançant diferents tècniques d’anàlisi
 4. Interpretació de resultats experimentals tenint en compte diferents models constitutius
 5. Definir una formulació específica que descrigui el comportament observat als assajos

El projecte en el qual treballarà es troba finançat amb fons FEDER.

Requisits:
 1. Grau en Enginyeria Civil
 2. Coneixements intermedis d’anglès

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Haver cursat i superat amb aprofitament les assignatures del Màster en Enginyeria del Terreny
 • Coneixements en expansivitat de roques argiloses anhidrítiques

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 30%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 15%
 • Coneixement de la llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 25%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 6 de juliol de 2020 a les 12h.  

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.


Financiat per: feder