Workshops

Workshop I. Oficina de Serveis Centrals

Aquest paquet de treball està present durant tot el projecte. Suposa la vigilància de terminis i costos, de la qualitat del projecte i de que la seva evolució segueixi els objectius marcats.

1.1. Gestió del Projecte

- El CIMNE facilitarà la col·laboració entre tots els socis en reunions periòdiques a través del servei telemàtic WebEX i mitjançant la coordinació dintre i entre els grups de tasques, assegurant el flux d’informació eficient dintre de tot el consorci. El comité directiu, format per un representant de cada membre del consorci, prepararà els informes de gestió anuals. També serà el responsable de:

- La resolució de conflictes.

- D’aprovar les despeses i objectius dels viatges motivats per la necessària interacció amb els participants de les altres regions d’interès orientades a la elaboració de propostes de projectes conjunts (propostes pel 7FP, col·laboracions intercampus, altres propostes de abast interregional).

- De coordinar les activitats col· lectives previstes (tallers, seminaris, summerschools).

- D’establir un Pla d’Assegurança de la Qualitat, incloent una clara metodologia d’autoavaluació.

1.2. Seguiment Administratiu i Financer

El CIMNE farà d’enllaç amb l’AGAUR i s’encarregarà de la part administrativa i financer del projecte.

Assegurarà una execució profitosa del projecte i una optimització màxima dels recursos assegurant-se que no es produeixen desviacions pressupostàries.

Redactarà la memòria final del projecte.

1.3. Difusió del Projecte

Cada esdeveniment o publicació organitzada pel consorci tindrà la seva notícia de premsa, el seu programa, la seva publicitat específica. Es buscaran les sinèrgies amb els socis dels projectes concrets per que facin la difusió més adient en els seus medis de comunicació corporatius. S’animarà a tots els socis a promoure el projecte dintre i fora de Catalunya. Es donarà a conèixer el projecte en fòrums de universitats per part de les universitats participants, etcètera. A més, es contractarà una agència de comunicació per publicar una nota de premsa al principi i al final del projecte.

Workshop 2. Enfortiment de la Comunitat i Punts de Trobada

La present proposta té com a objectiu promoure el diàleg entre els professionals de les diferents regions que tinguin interessos comuns en el camp dels processos de fabricació. Això es realitzarà a través de vàries accions. En cadascuna d’aquestes accions es pretendrà posar en relleu les oportunitats de col·laboració interregional per la generació de propostes de projectes.

Aquest grup de tasques parteix de la idea de que les relacions entre institucions es basen en relacions personals. Són les persones les que interaccionen i són també persones les que impulsen i fan de catalitzador d’aquestes interaccions. Els grups catalans participantsportaran el pes de la generació de interaccions, a través del contacte personal amb els responsables dels grups universitaris d’investigació i de les empreses de les altres regions.

2.1. Internet pel suport d'Idees i Projectes en elaboració

Creació d’un portal per a que constitueixi una aplicació integral de recolzament als professionals del sector de la fabricació aprofitant de forma innovadora l’efecte sinèrgic de la unió de coneixements i experiències de tots els socis. El Portal es dividirà en set seccions:

- Presentació dels actors de la xarxa catalans i estrangers

- Fòrum amb idees de projectes

- Cerques de socis a les àrees d’interès representades i la resta no representades inicialment.

- Carpetes de propostes de projectes en elaboració inclouen els diferents aspectes de la seva concreció (memòries, pressupost, antecedents, e-mails, convenis, etc.).

- Esdeveniments organitzats per FER i de cada entitat.

- Sovint en la preparació d’una proposta al Programa Marc, requereix, i son sovint convenients encara que no es demanin, socis industrials, doncs una secció serà un directori de socis industrials (empreses col·labores habituals) de cada entitat amb una petita descripció.

- Els professionals d’aquest sector sovint no tenen temps ni recursos per desplaçar-se ni poder assistir a tallers. Doncs també hi haurà una secció amb els vídeos i material dels seminaris, summerschool i/o workshops organitzats.

2.2. Actualització i Agilització del Portal

Per assistir i incitar al intercanvi de idees i generació de propostes de projectes del sector de la fabricació, cada soci serà responsable d’actualitzar el portal amb les seves aportacions (cerques de socis, esdeveniments, socis i experiències industrials, vídeos i altres materials d’interès per la generació de les propostes de projectes en elaboració.

2.3. Punts de trobada, per conèixer i promoure activitats conjuntes

Organitzar Summer, Winter schools de corta durada (2 dies) sobre temàtiques especifiques de la Fabricació per la generació de noves sinergies i idees de projectes: en la UPC-FCIM (juny-juliol 2011), IQS (febrer-març 2012) y CIMNE (juny-juliol 2012). Aquestes Summer Schools no estaran únicament impartides por professors i investigadors de la entitat rebent sinó també por professors o especialistes de altres entitats i regions. Hi haurà sempre una plataforma per a conèixer als altres participants. Des de aquest events s’impulsarà la constitució de grups de treball interdisciplinaris formals que sota la modalitat de Workshops (per videoconferencies i presencials) avancin en la concreció de propostes de projectes interregionals per presentar als diferents Calls del 7FP.

Workshop 3. Tallers de Propostes de Projectes

En FER es dedicarà un esforç, a través de activitats presencials i aprofitant les avantatges de les tecnologies de la informació i comunicació, als aspectes següents:

- Posar entitats catalans en xarxa amb grans institucions de la fabricació de regions de interès per a Catalunya i connectar-les amb altres professionals de la fabricació presentant el que s’obtindrà com a resultat la creació d’una xarxa d’entitats del sector de la fabricació.

- Fer possible el fet de publicar propostes de projectes online.

- Implicar als professionals del sector.

- Possibilitar el intercanvi d’informació i coneixements a través del Forum.

- Crear sinèrgies d’un alt valor afegit en quant al treball dels investigadors i professionals de la fabricació.

- Augmentar la consciència positiva de pertànyer a un sector encara essencial a la nostra societat globalitzada, a través del coneixement de las capacitats existents en les regions vinclades per aquesta iniciativa.

Es preveu la creació d’un Portal de la Fabricació, el més atractiu, dinàmic i interactiu possible, ja que totes les accions estaran publicades allà i que serà l’eina principal per comunicar-se amb altres professionals del sector de la fabricació.

En aquesta proposta, l’enfocament resideix en compartir els coneixements dels centres de vàries regions per a que cada entitat pugui beneficiar-se fàcilment dels recursos de l’altre.

3.1. Seminaris i Reunions Científiques

- S’organitzaran 4 seminaris i reunions científics a IQS, CIMNE i UPC-FCIM amb ponents de qualitat sobre temes de investigació destacats a nivell autonòmic i europeu. Cada soci tindrà la oportunitat de convidar a les empreses i institucions amb les qui col·labora. Els videos i altre material audiovisual o multimèdia es podran consultar al portal de fabricació.

3.2. Taller de propostes

FCIM s’encarregarà d’organitzar tallers de idees i propostes entre els socis de la xarxa per a identificar interès comuns i estudiar idees de projectes col·laboratius. S’aprofitaran els seminaris i punts de trobada.

3.3. Redacció i Presentació de propostes

A partir dels resultats de la activitat anterior, els socis prepararan projectes de recerca col·laboratius.

Amb el suport de:

200x100

Contact Us

© Copyright 2013 J&J Solutions. All Rights Reserved.